RC cars

» Inzerce » Plošná inzerce


Plošná inzerce


Dokumenty ke stažení

Formáty inzerce

)* +3 mm na každou stranu určenou k ořezu
)** Černobílá inzerce, pouze pro prodejny prodávající RC cars
Ke všem cenám se připočítává DPH ve výši 20 %
Inzerce je barevná, černobílý je pouze rozměr 1/24 str. pro prodejny prodávající RC cars

Při inzerci v časopise RC revue a objednání stejné plochy i v RC cars, získáte nárok na další slevu v RC cars, a to 15 % ze zde vypočtené ceny.

SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ A PLATBU PŘEDEM

 • Za platbu předem se považuje platba před uveřejněním prvního inzerátu 
 • Uvedené slevy se nesčítají 
 • Sleva je poskytována pouze na předem objednané inzeráty

SLEVY ZA HOTOVÉ PODKLADY

Podklady v datové formě bez nutnosti úprav 5 %

SLEVA - PREZENTACE

Pouze 1/1 str. nebo 1/2 str. 50 %
Představíme vaší firmu nebo výrobek formou redakčního materiálu. Zařazení do čísla, fotografie a znění textu pouze po předběžné dohodě s redakcí.

PŘIRÁŽKY

Speciální požadavky (například umístění) 25 %
Dodání podkladů po uzávěrce 15 %
Barevnost u inzerátu o velikosti 1/24 str.
+ 1 barva 50 %
celobarevný 100 %

VKLÁDANÁ A VŠÍVANÁ INZERCE

Ceny budou stanoveny dohodou podle rozsahu a náročnosti
Vztahy mezi vydavatelem a inzerenty se řídí „Všeobecnými smluvními podmínkami inzerce vydavatelství RCR s.r.o.
Vydavatel si vyhrazuje právo neposkytnout nabízené slevy nebo zpětně doúčtovat již poskytnuté slevy, v těchto případech:

a) pokud inzerent nedodrží původně sjednanou smlouvu, tj. 

 • inzerent zruší objednávku před její úplnou realizací 
 • vydavatel zruší objednávku z důvodu nedodržování platebních podmínek inzerentem

b) pokud inzerent nedodrží platební podmínky plně realizované objednávky

Reklamním agenturám a zprostředkovatelům poskytujeme provizi.

Uzávěrka objednávek inzerce je nejpozději do 10. dne měsíce, uzávěrka podkladů je
12. až 15. dne měsíce předcházejícího měsíci vydání příslušného čísla!

Všeobecné smluvní podmínky inzerce v měsíčníku RC cars

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Přijetím závazné objednávky vzniká smlouva mezi společností RCR s.r.o. (dále jen vydavatel) a objednatelem.
Podmínky smlouvy se řídí těmito Všeobecnými inzertními podmínkami měsíčníku RC revue a Obchodním zákoníkem
v aktuálním znění. Podmínky vzniklé smlouvy je možné změnit pouze písemnou dohodou obou stran.

ZADÁNÍ INZERÁTU

Objednávky inzerátu, dispozice pro zveřejnění inzerátu, změny nebo storna přijímá vydavatel pouze písemně.
Uzávěrka pro příjem inzerátu se vztahuje na předání podkladu, veškeré změny, storna i korektury inzerátu.

ZVEŘEJNĚNÍ INZERÁTU

Vydavatel nepřebírá odpovědnost za obsah a právní přípustnost inzerátu, kterou nese objednavatel inzerátu v plném
rozsahu, vydavatel si současně vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu, technické úrovně nebo
inzeráty, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR či v rozporu se zájmy vydavatele. Veškeré náklady spojené se
soudním či jiným řízením v souvislosti s obsahem inzerátu nese objednavatel inzerátu. Umístění inzerátu zaručuje
vydavatel pouze za podmínky, že objednavatel tuto službu platí ve formě přirážky za umístění v souladu s podmínkami
uvedenými v platném ceníku. Pokud inzerent objedná opakované zveřejnění inzerátu a do uzávěrky daného
čísla nedodá aktualizovanou verzi podkladu, má vydavatel právo použít podklady dodané inzerentem pro poslední
minulé, inzerentem schválené, zveřejnění. Závazek k výlučnému zveřejnění tematického inzerátu v čísle není
možný.

VRÁCENÍ PODKLADU A KOREKTURA

Povinnost inzertního oddělení vydavatele archivovat všechny tiskové podklady končí 3 měsíce po posledním zveřejnění
inzerátu. Korektura inzerátu je možná pouze na základě výslovného přání objednatele potvrzeného inzertním
oddělením vydavatele.V tomto případě přebírá objednavatel veškeré případné dodatečné náklady.

PLACENÍ INZERÁTU

Pokud není smlouvou stanoveno jinak, inzerát je fakturován vždy po zveřejnění se splatností 14 dní od vystavení
faktury. V případě, že inzerent neuhradí fakturu za řádně objednanou a zveřejněnou inzerci v termínu splatnosti,
vyhrazuje si vydavatel právo účtovat inzerentu úrok z prodlení ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý
den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý den prodlení, a to až do
okamžiku zaplacení dlužné částky. Pokud je pohledávka zaplacena později než 14 dní po stanovené době splatnosti,
nemá objednavatel právo na žádné slevy nebo smluvní provize. V takovém případě musí objednavatel uhradit
plnou cenu inzerátu.

UJEDNÁNÍ O CENÁCH

Změny tarifu vstupují v platnost dnem vyhlášení a vztahují se i na probíhající obchodní případy, pokud není ve
smlouvě stanoveno jinak. Veškeré slevy, které přísluší zákazníkum v souladu s platným ceníkem, se vztahují na
období jednoho roku a jednotlivé zakázky (objednávky).

REKLAMACE

Veškeré reklamace je nutné zaslat vydavateli písemně, nejpozději do 21 dnů od data otištění inzerátu. Pokud není
v této lhutě podána reklamace, má se za to, že inzerát byl zveřejněn řádně. Vydavatel si vyhrazuje právo na přiměřenou
toleranci barevného provedení v souladu s barevnou škálou. Vydavatel přejímá plnou technickou (tiskovou)
odpovědnost pouze za poklady, které odpovídají technickým podmínkám vydavatele. Objednavatel má právo
na slevu z ceny nebo na náhradní plnění pouze v takovém rozsahu, v jakém byla omezena reklamní účinnost
inzerátu vlivem nedostatku v technickém provedení. Všeobecné inzertní podmínky tvoří nedílnou součást ceníku
inzerce. Výjimky od všeobecných inzertních podmínek je možno sjednat pouze písemnou dohodou obou zúčastněných
stran.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Vydavatel bude v případě zrušení objednávky účtovat poplatky v následující výši:
- zrušení objednávky do 35 dnů před vydáním 10%
- zrušení do 25 dnů před vydáním 40%
- zrušení do 17 dnů před vydáním 80%
V pozdějším termínu není možné objednávku zrušit. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně. Výše stornopoplatku
se určuje v závislosti na dni, kdy bylo písemné zrušení objednávky doručeno vydavateli.Příprava podkladů pro inzerci

Měsíčník RC cars je tištěn ofsetovou technologií. Vnitřní strany jsou na křídovém papíře o gramáži 90 g/m2,
obálka je na křídovém papíře o gramáži 150 g/m2 a lakována UV lakem.
Pro předtiskovou přípravu časopisu je využívána technologie elektronické archové montáže (CTP).
Z tohoto důvodu není možné inzerát dodávat na filmech, ale pouze v datové podobě.

PŘI PŘÍPRAVĚ INZERÁTU JE TŘEBA DODRŽET NĚKOLIK OBECNÝCH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK:

 • Veškeré barvy musejí být ve škále CMYK
 • Formát dokumentu by měl být stejný jako rozměr inzerátu (v případě inzerátů na spad – od 1/2 strany výše – na straně určené k ořezu přidejte 3 mm k základnímu rozměru)
 • Dodržujte formáty inzerátů uvedené v ceníku
 • Minimální tloušťku linky dodržujte alespoň 0,1 bodu, v případě negativu (světlá linka na tmavém podkladu) alespoň 0,2 bodu.
 • Doporučujeme používat písmo o velikosti od 6 bodů výše (menší písmo je špatně čitelné).
 • Časopis je připravován na platformě PC, v případě platformy MAC je nutné použít kompatibilních formátů souborů.

DATA JE MOŽNÉ DODAT V TĚCHTO FORMÁTECH:

Formát CDR (Corel Draw!):

 • Soubor dodejte uložený ve verzi 8 nebo nižší (při ukládání z vyšších verzí zvolte tuto možnost v dialogovém okně programu).
 • Veškerá písma převeďte do křivek, odstavcový text rozdělte.
 • Vložené bitmapové obrazy (fotografie) by měly mít rozlišení 300 dpi, při nižším rozlišení značně klesá jejich kvalita. Barvy musejí být v režimu CMYK.

Formát AI nebo EPS (Adobe Illustrator):

 • Soubor dodejte uložený ve verzi 9 nebo nižší (při ukládání z vyšších verzí zvolte tuto možnost v dialogovém okně programu).
 • Veškerá písma převeďte na obrysy.
 • Vložené bitmapové obrazy (fotografie) by měly mít rozlišení 300 dpi, při nižším rozlišení značně klesá jejich kvalita. Barvy musejí být v režimu CMYK.
 • Používejte PostScript Level 2.

Formáty TIFF, PSD (Adobe Photoshop) nebo JPEG:

 • V případě formátu PSD veškerá písma převeďte na rastry.
 • Rozlišení zvolte alespoň 300 dpi, v případě drobného písma zvolte rozlišení až 600 dpi.
 • Formát TIFF můžete pro zmenšení výsledného souboru uložit s kompresí LZW.
 • V případě použití formátu JPEG je nutné soubor uložit v nejvyšší kvalitě – nejmenší kompresí.

Formát PDF (Adobe Acrobat):

 • Tento formát použijte, pokud inzerát připravujete například v programech Adobe InDesign, Adobe PageMaker nebo QuarkXPress.
 • PostScriptový soubor pro následnou tvorbu PDF generujte nejlépe Adobe PS Driverem, případně ovladačem osvitové jednotky Scitex Dolev PS L2 (je součástí OS Windows).
 • PostScriptový soubor musí být kompozitní CMYK.
 • Formát PDF je nutné jej vytvořit programem Adobe Acrobat Distiller, v němž zvolte pro „Job Options“ nastavení „Press Optimized“. Kompatibilitu zvolte Acrobat 4 (PDF 1.3) nebo Acrobat 5 (PDF 1.4).
 • Nepoužívejte ořezové, soutiskové ani jiné značky, soubor nesmí být rotován ani zrcadlen.

DATA JE MOŽNÉ DODAT NA TĚCHTO NOSIČÍCH:

 • Disketa 3,5“
 • ZIP 100 MB, ZIP 250 MB
 • CD-ROM, CD-RW, DVD-R 
 • Do velikosti 10 MB zaslat e-mailem na adresu: inzerce@rc-cars.cz
  Větší soubory lze umístit na FTP RC cars. Pro tento případ nás kontaktujte, sdělíme vám vše potřebné.
 • Případné další dotazy směřujte na redakci RC cars, Dagmar Motyčková, Baranova 31, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 723 388, mobil: 777 936 490, e-mail: inzerce@rc-cars.cz, http://www.rc-cars.cz/